انتشار صورت های مالی سال منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/۰9/30 (حسابرسی شده) شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1402/11/17 در سایت کدال منتشر شد. با توجه به گزارش ارائه شده ، درآمد عملیاتی شرکت با رشد تقریبی 21 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ ۱،635 میلیارد ریال رسیده است.

صورت های مالی  منتهی به 1402/09/30بر روی سایت کدال

پیام بگذارید