حضور لیزینگ صنعت و معدن در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و خصوصی سازی