صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن(سهامی عام) تحت استانداردISO9001:2015

با توجه به استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در شرکت لیزینگ صنعت و معدن و فرا رسیدن مرحله ارزیابی این استاندارد، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دی ماه سال 1400 توسط ممیزین TÜV Interceret آلمان انجام پذیرفت. در این راستا با انجام موفقیت آمیز مميزی سیستم مدیریت کیفیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن(سهامی عام) تحت استاندارد ISO9001:2015 و با استناد گزارش مميزان و به واسطه تداوم فعاليت ها در مسير شاخص های تعيين شده و دستيابی به رشد مطلوب، گواهينامه مربوطه مجددا ً با اعتبار سه ساله صادر گردید.

پیام بگذارید