تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/11/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/11/30 درمحل  خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد مالکیت

ساير

162905508

8.15 %

شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران

195429877

9.77 %

شرکت سرمايه گذاری آتيه دماوند ( سهامی عام )

265281452

13.26 %

بانک صنعت و معدن

966408772

48.32 %

جمع

1590025609

79.5 %

د- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اصغر پاک طينت  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظففوق لیسانس
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیرهموظففوق لیسانس
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند10102277635اصلیعلی اصغر قاسميان2142546404عضو هیئت مدیرهموظففوق لیسانس
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران10100970248اصلیحسن احمدی4170105753عضو هیئت مدیرهغیرموظففوق لیسانس
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعی3256694675عضو هیئت مدیرهغیرموظففوق لیسانس
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیداريوش سهرابی3369427011عضو هیئت مدیرهموظففوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل: عليرضا اسدپورکفاش

کد ملی: 0052190420

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
 
 
شرحسال منتهی به 1400/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
 

۱,۱۵۸,۱۹۴

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 

۳,۵۴۷,۳۵۲

تعدیلات سنواتی
 

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 

۳,۵۴۷,۳۵۲

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 

(۱,۰۵۵,۶۲۱)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 

۰

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 

۲,۴۹۱,۷۳۱

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 

۰

سود قابل تخصیص
 

۳,۶۴۹,۹۲۵

انتقال به اندوخته‌ قانونی
 

۰

انتقال به سایر اندوخته‌ها
 

۰

سود (زیان) انباشته پايان دوره
 

۳,۶۴۹,۹۲۵

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 

(۹۲۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 

۲,۷۲۹,۹۲۵

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 

۵۷۹

سود نقدی هر سهم (ریال)
 

۴۶۰

سرمایه
 

۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرحسال قبل – مبلغسال جاری – مبلغتوضیحات
حق حضور (ریال)11,000,00014,000,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)3,0003,000به صورت ناخالص

سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد.

لینک اطلاعیه در کدال

پیام بگذارید