افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب (نتیجه نهایی دعوی له شرکت)

محکومیت بانک سپه به پرداخت مبلغ ضمانتنامه ها و خسارت تاخیر تادیه از سال 1397، هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناس و …

شرح کامل خبر در سایت کدال

پیام بگذارید