شرایط عمومی

شرایط عمومی

شرایط عمومی اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن - اشخاص حقیقی

1. شرايط عمومی متقاضی

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز ، جهت استفاده از تسهیلات  اقدام نمایند.به منظور تسریع در انجام اعتبار سنجی دقیق از متقاضیان  ارائه اطاعات کامل هویتی ( شناسنامه ای + کدپستی+ تلفن ثابت و تلفن همراه) در بدو پذیرش الزامی است.

2- تجهیزات/ماشین آلات/دستگاه/کالا/ خودرو مورد تقاضا می بایست در ارتباط با رشته و تخصص متقاضی بوده و یا متقاضی دارای مجوز خاص و یاتجربه مکفی برای استفاده از مورد تقاضا باشد .

3- متقاضی/ ضامن/ ضامنین/ چک دهنده/ وثیقه گذار می‌بایست از توانایی مالی مناسب جهت پرداخت به موقع اقساط برخوردار باشند.

4- متقاضی/ ضامن/ ضامنین/ چک دهنده/ وثیقه گذار می‌بایست شرایط مندرج در قرارداد (اجاره به شرط تملیك/ فروش اقساطی) را پس از تصویب تسهیلات درخواستی بپذیرند و به اجرای آن متعهد شوند.

5- متقاضی/ ضامن/ ضامنین/ چک دهنده/ وثیقه گذار پس از اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات كه توسط واحد پذیرش شركت لیزینگ در اختیار آنها قرار می‌گیرد اقدام به تکمیل و امضاء “فرم پرسشنامه درخواست تسهیلات” می نماید.

6- حداقل سن متقاضي/ضامن 18 سال و حداکثر سن 70 سال مي باشد .

7- متقاضی/ ضامن/ ضامنین/ چک دهنده نبايد در سيستم بانکي دارای بدهی معوق و يا چک برگشتی باشد. در غير اينصورت حائز شرايط دريافت تسهيلات نمی باشد.

8- دوره تناوب پرداخت اقساط بصورت ماهانه می باشد. شیوه پرداخت اقساط از طریق کارت قسط یا دفترچه اقساط می باشد.

9- قرارداد ها در شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دو قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی می باشد.

10- ارائه مدارک لازم توسط متقاضی/ ضامن / ضامنین/ چک دهنده طیق جدول پیوست شماره 1

2- میزان تسهيلات:

تسهيلات اعطايي بر اساس آئين نامه ليزينگ صنعت و معدن ،شرایط و امکانات  متقاضی ،مدارک و مستندات ارائه شده، بررسی  اهلیت و صلاحیت متقاضی ،اعتبارسنجی و  با رعایت عمر مفید مورد تقاضا (تجهیزات/ماشین آلات / دستگاه/کالا/ خودرو …) حداكثر تا 70 درصد اقل  قيمت کارشناس رسمی یا قیمت مندرج در معرفی نامه صادر شده توسط شرکت طرف قرارداد می باشد. 

 

3- مدت تسهيلات:

1- مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی و رعایت عمر مفید کالای مورد تقاضا حداقل 12 ماه و حداكثر 48 ماه می باشد.

2-دوره تناوب پرداخت اقساط  بصورت ماهانه می باشد.شیوه پرداخت اقساط از طریق کارت قسط یا دفترچه اقساط می باشد.

4- نرخ سود تسهيلات:

نرخ سود تسهيلات براساس آخرين مصوبات بانك مركزی تعيين می گردد كه اين ميزان در سال جاري 26 % مصوب بانكی می باشد.

5- مدارک  و مستندات لازم برای  متقاضی/ضامن /ضامنین/ چک دهنده جهت تشکیل پرونده:

ارائه مدارک شغلی و مستندات طبق جدول پیوست شماره 1

6- شرایط صدور چك اقساط تسهیلات/ تضامین :

1- چک های اخذ شده از مشتريان صرفاً می بايست طرح صياد بوده و دريافت چکهای سنتی و خارج از طرح صياد مورد قبول نمی باشد.

2- چکهای داراي قلم خوردگی ، عدم همخوانی تاريخ و مبلغ چک، عدم همخوانی مبلغ عددی و حروفی چک، ناخوانا بودن کد شعبه و يا شماره حساب و نام متقاضی،عدم همخوانی امضاء روی چک یا پشت با گواهی امضاء ارائه شده و یا به صورت کلی مواردی که منجر به عدم وصول چک گردد قابل قبول نمی باشد.

3- چکهای صادره می بایست در وجه شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عامی) صادر گردد.

4- گواهي امضاء محضری چک دهنده می بايست خطاب به ليزينگ صنعت و معدن تهيه گردد. امضاء درج شده بر روی چک می بایست دقيقاً مطابق با گواهي امضاء محضری ارائه شده باشد .

5- چکهای صادره می بایست به صورت خوانا و بدون خط خوردگي تکميل و به امضاء شخص چک دهنده رسانيده شود و افرادحاضــر در قرارداد( غیر از چک دهنده ) می بایست پشت چکها را با درج عبارت ” اینجانب ……………… دارای کد ملی ……………….. مبلغ این چک را تعهد و تضمین می نمایم “ با یک  امضاء تایید نماید.

6- چک های اقساط تسهیلات /چک تضمین / ترجیحاً توسط یک نفر و از یک حساب ارائه گردد. ارائه پرینت  حساب حداقل 3 ماهه شخص چک دهنده (پرینت حساب چک)  الزامی است. در صورتی که حساب جاری دارای حساب پشتیبان می باشد پرینت حساب پشتیبان ارائه گردد.

7- استعلام بانکی:

با توجه به لزوم اخذ استعلام بانکی  از متقاضی/ ضامن / ضامنین/ چک دهنده /وثیقه گذار از سیستم بانکی کشور، برای تسریع در روند انجام کار توصیه میگردد از طریق  بانک های  سراسر کشور  اقدام به اخذ استعلام اعتبار سنجی ممهور به بانک نمایید.

8- شرایط تضمین:

به منظور دریافت تسهیلات، متقاضی می بایست علاوه بر ارائه مدارک نسبت به معرفی تضمین لازم به شرح ذیل اقدام نماید.که تضامین با توجه به نوع درخواست-مبلغ- مدت و شرایط و مدارک ارائه شده متفاوت می باشد.

 • ارائه وثیقه ملکی شهری معتبر و ارزنده به همراه يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی – يك فقره چك معادل نصف  اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی – يك فقره چك معادل سه قسط
  • شرایط وثیقه ملکی:

   • وثایق ملکی مسکونی سهل البیع، بلامعارض، ارزنده، شهری دارای پایان کار که بر اساس طبقه بندی تقسیمات کشوری بعنوان مراکز استان شناخته میشود معادل 120 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی و مابقی وثایق ملکی جهت ترهین تا محدوده شهرستان (دارای فرمانداری) و شهر(دارای شهرداری) معادل 140 درصد  مبلغ تسهیلات اعطایی  می باشد.ارائه كپی برابر اصل تمام صفحات سند مالكيت، ارائه كپي برابر اصل پایانکار شهرداری ، ارائه كپی برابر اصل مدارک شناسائی صاحب ملک (تمام صفحات شناسنامه – كارت ملي پشت و رو) و تاییدیه کدپستی ملک الزامي است .
   • برای تسهیلات تجهیزات و ماشین آلات ارزش وثیقه ملکی معادل 180 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی می باشد.
 • ارائه ضمانت معتبر و مورد وثوق به همراه يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی – يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی – يك فقره چك معادل سه قسط
 • شرایط ضمانت ضامن معتبر : نوع مدارک و شرایط ضمانت ضامن طبق جدول شماره 1 می باشد.

9- ساير موارد:

1- کلیه متقاضیان با توجه به موقعیت چغرافیایی محل سکونت ،الزاماً می بایست به نزدیکترین شعبه لیزینگ صنعت و معدن مراجعه نمایند.

2- هرگونه انصراف از دریافت تسهیلات بعد از تایید نهایی لیزینگ ممنوع می باشد.در صورت تایید نهایی لیزینگ و ثبت در سامانه فروش لیزینگ، متقاضی حق انصراف از ادامه دریافت تسهیلات را ندارد و می بایست مطابق با بند های قرارداد اقدام به تسویه حساب با لیزینگ نماید.

3- کليه مدارک ارائه شده می بايست در قطع A4 تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمی و يا دادگستری کپی برابر اصل گردد.

4- مدارک مطابق با چک ليست ارائه شده (چک لیست فروش اقساطی/چک لیست اجاره به شرط تملیک) به صورت کامل و خوانا تهيه گردد.

5- مدارک ناقص و مخدوش / دارای قلم خوردگی و لاک گرفتگی/ ناخوانا و … تحت هيچ شرايطي پذيرش نمی گردد.

6- مسئوليت عدم تکميل مدارک در موعد مقرر بعهده متقاضی بوده و ليزينگ صرفاً پاسخگوی پرونده های تکميل شده و پذيرش شده می باشد.

7- کلیه شرایط و مطالب مندرج ( شرایط عمومی) تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و در صورت تغییر در بندهای مربوطه مراتب متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

10- مدارک و مستندات شغلی ، درآمدی متقاضی /ضامن/ضامنین/ چک دهنده / وثیقه گذار :

جدول شماره 1:

 

ردیفنوع شغلمدارك مورد نياز شغلی
1كارمندرسمی/
قراردادی/
پیمانی
آخرین فیش حقوقی كه به تاييد واحد كارگزينی سازمان مربوطه رسيده باشد -گواهی اشتغال بكار و یا كسر اقساط خطاب به ليزينگ صنعت و معدن – آخرين حکم کارگزینی كه به تاييد واحد كارگزيني سازمان مربوطه رسيده باشد – كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه -گواهي امضاء محضری -پرينت 3 ماهه آخر حساب جاری- ارائه لیست بیمه – كپي برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
2كاسبكپی برابر اصل جواز کسب معتبر – كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه – گواهی امضاء محضری – كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل كسب به همراه تاییدیه کدپستی-پرينت 3ماهه اخر حسابجاری-(ارائه تاییدیه از اتحادیه مبنی بر فعال بودن جواز کسب/ تاییدیه از سامانه استعلام جواز کسب به نشانی (http://iranianasnaf.ir)- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به ادرس (https://epostcode.post.ir) – فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
3بازنشستهآخرین فیش حقوقی كه به تاييد واحد كارگزينی سازمان مربوطه رسيده باشد – كپی برابر اصل حكم بازنشستگی – گواهي كسر اقساط کار خطاب به ليزينگ صنعت ومعدن- كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو- كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه – گواهی امضاء محضری -پرينت 3 ماهه آخر حساب جاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
4پزشككپی برابر اصل پروانه مطب – كپی برابر اصل كارت نظام پزشكی – كپی برابر اصل مدارک و مستندات مطب – كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه- گواهی امضاء محضری – پرينت 3 ماهه اخر حساب جاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
5كارشناس دادگستریكپی برابر اصل پروانه رسمي دادگستري – كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل كار – كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه – گواهي امضاء محضری – پرينت 3 ماهه اخر حساب جاری- كپي برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به ادرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
6وكيل دادگستریكپی برابر اصل پروانه وكالت – كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل كار – كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه- گواهی امضاء محضری- پرينت 3 ماهه آخر حساب جاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
7سردفتر اسناد رسمیكپی برابر اصل پروانه اسناد رسمي – كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل كار و ارائه تاییدیه کد پستی-كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه – گواهی امضاء محضری – پرينت 3ماهه اخر حساب جاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)
8سایر مشاغلكپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه- گواهي امضاء محضری- پرينت 3ماهه اخر حساب جاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)- فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از سامانه خدمات الکترونیک قضائی)-مستندات و مدارک شغلی معتبر
9کشاورز – باغدار – گلخانه – مزارع سرپوشیده و …كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه- گواهي امضاء محضری- پرينت 3ماهه اخر حسابجاری- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی  از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به آدرس (https://epostcode.post.ir)  – فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از  سامانه خدمات الکترونیک قضائی)-مجوز فعالیت، دفترچه کشاورزی ، نامه از جهاد کشاورزی مبنی بر فعال بودن، مستندات محل فعالیت (سند رسمی/ اجاره نامه/ استشهاد محلی ممهور به مهر شورا و یا دهیاری با حدود متراژ )- درصورت استفاده از تجهیزات مستندات مالکیت تجهیزات ارائه گردد، در صورت وجود چاه آب مجوز آن به عنوان اسناد مثبته ارائه گردد.
10کارگاه تولیدی – کارگاه بسته بندی و … :كپی برابر اصل کارت ملی پشت و رو – كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه- گواهي امضاء محضری- پرينت 3ماهه اخر حسابجاري- كپی برابر اصل مدارک و مستندات محل سکونت و ارائه تاییدیه کد پستی  از اداره ثبت یا سایت شرکت ملی پست به ادرس (https://epostcode.post.ir) – فرم مستندات ثبت نامی سامانه احراز هویت ثنا، (اخذ از  سامانه خدمات الکترونیک قضائی)-مجوز فعالیت ، پروانه بهره برداری، مستندات محل فعالیت، لیست پرسنل، رسید پرداخت  بیمه و مالیات پرسنل، رسید پرداخت مالیات عملکرد قطعی کارگاه، رسید ثبت نام مالیات ارزش افزوده، صورت سود و زیان 2 ساله گذشته.
11مشاغلی که بعنوان ضامن  مورد تایید نمی باشدضمانت افراد مستمری بگیر – کاسب با جواز کسب روستایی- راننده با کارت هوشمند   مورد پذیرش نمی باشند.

11-شرایط عمومی اشخاص حقوقی :

 • برخورداری از توانایی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط
 • اصل پیش فاكتور /معرفی نامه صادره
 • تقاضا نامه کتبی و صورتجلسه هیات مدیره دال بر موافقت با اخذ تسهیلات و ارائه بیوگرافی شرکت
 • کپی برابر اصل روزنامه رسمی آگهی تاسیس ،روزنامه رسمی آخرین تغییرات (اقامتگاه قانونی، اعضای هیات مدیره ، صاحبان امضاء، سرمایه ثبتی و هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه شرکت)
 • کپی برابر اصل مجوز های فعالیت / پروانه بهره برداری / کارت شناسایی صنعتی / گواهی فعالیت صنعتی یا صنفی / مجوز های پیمانکاری و غیره
 • کپی برابر اصل کارت بازرگانی و کد اقتصادی
 • کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه ، کارت ملی، نمونه امضاء محضری صاحبان امضاء مجاز خطاب به لیزینگ صنعت ومعدن
 • ارائه مدارک مربوط به سایر درآمد ها/ فروش و خدمات و ….شرکت  یا موسسه
 • کپی برابر اصل اسناد و مالکیت یا اجاره نامه مربوط به دفتر مرکزی شرکت بهمراه قبض آب و برق و گاز
 • کپی برابر اصل گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مربوط به دو سال آخر
 • کپی برابر اصل صورتحساب سود و زیان مربوط به دوسال آخر ممهور به مهر شرکت (شرکت می بایست سود ده بوده و تناسب بین سود اظهار شده با تسهیلات درخواستی وجود داشته باشد).
 • کپی برابر اصل قرارداد با حسابرس و یا مدرکی که نشان دهد حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی است.
 • تراز آزمایشی دوره سپری شده از سال جاری
 • کپی برابر اصل آخرین برگه قطعی مالیاتی -ارائه  مفاصا حساب بدهی بیمه-ارائه  مفاصا حساب بدهی مالیاتی و ارائه با اصل آخرین رسید پرداختی
 • کپی برابر اصل اظهار نامه مالیاتی مربوط به دوسال آخر ممهور به مهر وزارت اقتصاد و امور دارایی
 • ارائه پرینت حساب فعال با گردش مناسب ( حداقل ۳ ماه گذشته )
 • گواهی ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده که دارای تاریخ معتبر باشد.
 • پرداخت تسهیلات حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد امکانپذیر می باشد.