لیزینگ موتور سیکلت

لیزینگ موتورسیکلت

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل موتورسیکلت

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضی : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد.

2- سن متقاضی : حداقل 18 سال تمام و حداكثر 70 سال تمام باشد .

3- گواهينامه رانندگي : دارا بودن گواهينامه موتور سیکلت طبق قوانين راهنمائی و رانندگی

4- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه : ارائه فاکتور رسمی فروش خطاب به لیزینگ صنعت و معدن /تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده ، خریدار و لیزینگ ( طبق فرمت ارائه شده )

5- خريد و فروش بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان ممنوع است.

6- بازدید و کارشناسی: بازدید موتورسیکلت خارج از تفاهم نامه قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

2. مستندات شناسائی فروشنده

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی  بنام لیزینگ صنعت و معدن

2- كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه فروشنده -كپی برابر اصل کارت ملی (پشت و رو)-ارائه مدارک و مستندات موتور سیکلت اعم از شناسنامه مالکیت، سند فروش موتورسیکلت (سند کمپانی) – بیمه (ثالث و بدنه)-کارت موتور -بنچاق /آخرین سند قطعی منقول (در صورت نقل و انتقال) الزامی می باشد.

3. ميزان تسهيلات

تسهيلات اعطايی بر اساس آئين نامه ليزينگ صنعت و معدن و با رعایت عمر مفید و شرايط و امكانات متقاضی حداكثر تا 70 درصد اقل  قيمت ارزیابی می باشد.

4. مدت و نرخ تسهيلات

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی حداقل 12 و حداكثر 36 ماه می باشد

5. تضامين براساس سقف تسهيلات

ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات بدون ضامن با ارائه تضامين زیر
70 درصد ارزش موتورسیکلت از 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط - ارزیابی موتورسیکلت توسط کارشناس رسمی دادگستری (نوع قرارداد فروش اقساطی)
ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات با ضمانت ضامن معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد ارزش موتورسیکلت 250 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط - ارزیابی موتورسیکلت توسط کارشناس رسمی دادگستری (نوع قرارداد فروش اقساطی)
ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات برای کلیه مشاغل با وثیقه ملکی معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد از500 ميليون ريال تا 1.000 ميليون ريال وثيقه ملكي سهل البیع بلامعارض ارزنده شهری120 درصد مبلغ تسیهیلات - يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط -گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای وثیقه ملکی - ارزیابی موتورسیکلت توسط کارشناس رسمی دادگستری (نوع قرارداد فروش اقساطی)

6. عمر مفید 

با توجه به الزامات قانونی مبنی بر رعایت عمر مفید در زمان پرداخت تسهیلات، این شرکت بر اساس عمر مفید انواع موتورسیکلت بر مبنای جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اقدام به پرداخت تسهیلات می نماید.

نکته: پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد، به شرط دارا بودن شرایط و ضوابط اختصاصی این بخش امکانپذیر می باشد.