لیزینگ ماشین آلات راهسازی

لیزینگ ماشین آلات راهسازی

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، معدنی و پیمانکاری

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد.

2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

3- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه :ارائه فاکتور/معرفی نامه رسمی فروش خطاب به لیزینگ صنعت و معدن /تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده،خریدار و لیزینگ.

4- بازدید و کارشناسی: بازدید دستگاه ها  قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

2. مستندات شناسائی فروشنده

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی بنام لیزینگ صنعت و معدن

2- کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده

3- مدارک دستگاه(شناسنامه مالکیت ، سند فروش، بیمه ، بنچاق /آخرین سند قطعی منقول (در صورت نقل و انتقال)، فاکتور های خرید، سیاهه خرید و مستنداتی که نشان دهد دستگاه متعلق به فروشنده می باشد الزامی است.

3.مدت بازپرداخت اعطای تسهیلات :

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی و رعایت عمر مفید تجهیزات  حداقل 12 و  حداكثر 48 ماه می باشد

4. شرایط اعطای تسهیلات بر اساس تضامین :

  1. تسهیلات دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و معدنی حداکثر تا 50 درصد ارزش دستگاه از 500 میلیون ریال تا سقف 1,000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر ( حداکثر سه ضامن معتبر ) / وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی می باشد.
  2. تسهیلات دستگاه ها و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و معدنی تا سقف 10.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی

نکته: پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد، به شرط دارا بودن شرایط و ضوابط اختصاصی این بخش امکانپذیر می باشد.