لیزینگ لوازم خانگی

لیزینگ لوازم خانگی

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل لوازم خانگی

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد.

2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

3- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه : ارائه فاکتور رسمی فروش خطاب به لیزینگ صنعت و معدن /تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده،خریدار و لیزینگ ( طبق فرمت ارائه شده )

4- خريد و فروش خودرو بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان  و همکاران ممنوع است.

5- بازدید و کارشناسی خودرو : بازدید خودروها قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

 

2. مستندات شناسائی فروشنده

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی بنام لیزینگ صنعت و معدن

2- کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده

3- كپی جواز کسب فروشنده به همراه شناسه صنفی-کپی مستندات ثبتی فروشنده (در صورتی که شرکت فروشنده لوازم خانگی باشد).

3. مدت  بازپرداخت اعطای تسهیلات

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی حداقل 12 و حداكثر 24 ماه مي باشد

4. تضامين براساس سقف تسهيلات

ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات بدون ضامن با ارائه تضامين زیر
حداکثر تا 80 درصد ارزش فاکتور تا سقف 500 میلیون ریال يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط - ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری ( نوع قراردادفروش اقساطی)
ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات با ضمانت ضامن معتبر با ارائه تضامين زیر
حداکثر تا 80 درصد ارزش فاکتور از 500 میلیون ریال تا سقف 700 میلیون ریال ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق-يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط - ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری ( نوع قراردادفروش اقساطی)
ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات برای کلیه مشاغل با وثیقه ملکی معتبر با ارائه تضامين زیر
حداکثر تا 80 درصد ارزش فاکتور بالاتر از 700 میلیون ریال تا سقف 1,500 میلیون ریال وثيقه ملكي سهل البیع بلامعارض ارزنده شهری- يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات - يك فقره چك معادل سه قسط -گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای وثیقه ملکی - ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری (خارج از تفاهم) (نوع قرارداد فروش اقساط))

نکته : پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد، به شرط دارا بودن شرایط و ضوابط اختصاصی این بخش امکانپذیر می باشد