لیزینگ خودرو سواری

لیزینگ خودرو سواری

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل خودرو سواری

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد.

2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

3- ارائه گواهینامه معتبر رانندگی مطابق با نوع خودرو درخواستی 

دارا بودن گواهينامه رانندگي طبق قوانين راهنمائي و رانندگي

4- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه : ارائه فاکتور رسمی فروش خطاب به لیزینگ صنعت و معدن /تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده،خریدار و لیزینگ ( طبق فرمت ارائه شده )

5- خريد و فروش خودرو بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان  و همکاران ممنوع است.

6- بازدید و کارشناسی خودرو : بازدید خودروها قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

7- تعداد کالا :حداکثر تعداد خودرو درخواستی برای هر شخص حقیقی 1 دستگاه به هر کدملی می باشد.

2. مستندات شناسائی فروشنده

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی  بنام لیزینگ صنعت و معدن

2- کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده

3- ارائه مدارک خودرو شامل سند فروش (سند کمپانی) – سند مالکیت(برگ سبز)- کارت خودرو – بیمه – آخرین سند قطعی منقول (در صورت نقل و انتقال)

 

3. مدت بازپرداخت اعطای تسهیلات :

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی و رعایت عمر مفید خودرو حداقل 12 و  حداكثر 36 ماه می باشد

4. تضامين براساس سقف تسهيلات

درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات بدون ضامن با ارائه تضامين زیر
70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 3.000 ميليون ريال يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه های آتی- يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات+بیمه های آتی - يك فقره چك معادل سه قسط+بیمه های آتی-وکالت فک پلاک- ارزیابی کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری قبل از انعقاد قرارداد ( نوع قرارداداجاره به شرط تملیک)
درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات با ضمانت ضامن معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد مبلغ خودرو از 3.000 ميليون ريال تا 6.000 ميليون ريال ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق - يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی - يك فقره چك معادل سه قسط - وكالت نامه محضري فك پلاك- ارزیابی خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری ( نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک)
درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات با وثیقه ملکی معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد مبلغ خودرو از 6.000 ميليون ريال تا 8.000 میلیون ريال وثيقه ملكي سهل البیع بلامعارض ارزنده شهری- يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات- يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات- يك فقره چك معادل سه قسط -گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای وثیقه ملکی - ارزیابی خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری (نوع قرارداد فروش اقساطی)
درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات با ارائه ضمانت ضامن معتبر یا وثیقه ملکی معتبر و تضامین زیر
50 درصد مبلغ خودرو تا 8.000ميليون ريال ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق - يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی - يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات +بیمه آتی - يك فقره چك معادل سه قسط - وكالت نامه محضري فك پلاك- ارزیابی خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری ( نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک)