لیزینگ تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

لیزینگ تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن حوزه تولیدی -ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ( اعم از پزشکی و غیر پزشکی )

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر و مرتبط با رشته شغلی داشته باشد.

2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

3- فاکتور فروش رسمی :ارائه فاکتور رسمی فروش / معرفی نامه معتبر خطاب به لیزینگ صنعت و معدن  یا تنظیم  مبایعه نامه بین فروشنده،خریدار و لیزینگ (طبق فرمت ارائه شده)

4- خريد و فروش بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان ممنوع است.

5- بازدید و کارشناسی : بازدید دستگاه ها  قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

2. مستندات شناسائی متقاضی

1- فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی  بنام لیزینگ صنعت و معدن-

2- کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده

3- مدارک دستگاه(شناسنامه مالکیت ، سند فروش، بیمه ، بنچاق /آخرین سند قطعی منقول (در صورت نقل و انتقال)، فاکتورهای خرید،سیاهه خرید و مستنداتی که نشان دهد دستگاه متعلق به فروشنده می باشد الزامی است.

3. مدت بازپرداخت اعطای تسهيلات

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی  و رعایت عمر مفید تجهیزات (مطابق بند 5) حداقل 12و حداكثر 48 ماه می باشد

4. شرایط اعطای تسهیلات بر اساس تضامین: 

درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات اشخاص حقیقی با ضامن معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد ارزش تجهیزات از 50 ميليون ريال تا 2500 ميليون ريال ارائه ضمانت ضامن معتبر و مورد وثوق-يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه های آتی- يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات+بیمه های آتی - يك فقره چك معادل سه قسط+بیمه های آتی- ارزیابی کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری بعد از تایید طرح و قبل از انعقاد قرارداد ( نوع قراردادفروش اقساطی/ اجاره به شرط تملیک)
درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات اشخاص حقیقی با وثیقه ملکی معتبر با ارائه تضامين زیر
70 درصد ارزش تجهیزات از 2.500 ميليون ريال تا 7.000 ميليون ريال وثيقه ملكي سهل البیع بلامعارض ارزنده شهری معادل 180 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی- يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه های آتی- يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات+بیمه های آتی - يك فقره چك معادل سه قسط+بیمه های آتی -ارزیابی وثیقه ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری-ارزیابی کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری بعد از تایید طرح و قبل از انعقاد قرارداد ( نوع قراردادفروش اقساطی/ اجاره به شرط تملیک)
درصد پرداخت تسهيلات ميزان تسهيلات پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی صرفا با وثیقه ملکی
70 درصد ارزش تجهیزات از 500 ميليون ريال تا 30 میلیارد ریال وثيقه ملكي سهل البیع بلامعارض ارزنده شهری معادل 180 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی - يك فقره چك معادل اصل و فرع تسهيلات +بیمه های آتی- يك فقره چك معادل نصف اصل و فرع تسهيلات+بیمه های آتی - يك فقره چك معادل سه قسط+بیمه های آتی -ارزیابی وثیقه ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری-ارزیابی کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری بعد از تایید طرح و قبل از انعقاد قرارداد ( نوع قراردادفروش اقساطی/ اجاره به شرط تملیک)

5- عمر مفید تجهیزات 

با توجه به الزامات قانونی  مبنی بر رعایت عمر مفید کالا در زمان پرداخت تسهیلات، این شرکت بر اساس عمر مفید انواع تجهیزات بر مبنای جدول استهلاک مالیاتی موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم  اقدام به پرداخت تسهیلات می نماید.

نکته : پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت متقاضی و با رعایت الزامات ذینفع واحد ، به شرط  دارا بودن شرایط و ضوابط اختصاصی  این بخش امکانپذیر  می باشد