آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-002  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1402 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال در در تاریخ 403/01/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

متن کامل اطلاعیه را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

پیام بگذارید