خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت کارگزاری رسمی بيمه توسعه صنعت و معدن نوانديشان

2000

0

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی نماد صنعت و معدن

239221100

5.98 %

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران

390857754

9.77 %

شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )

605022942

15.13 %

بانک صنعت و معدن

1932815544

48.32 %

سایر

36420681

0.91 %

جمع

3204340021

80.11 %

د- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافی فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقی مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس دستوری  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرحيم احمدوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظف مقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايیبله
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند10102277635اصلیهادي فرج اله اصفهانی0055897088عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدMBAبله
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران10100970248اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشداقتصادبله
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعی3256694675رئیس هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانیبله
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیمحمدزمان محمدي شيرکلائی2259898114عضو هیئت مدیرهموظفدکتراعلوم اقتصادیبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:

شرحنامکد ملیمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
مدیر عاملمحمدرحيم احمدوند3961180776کارشناسی ارشداقتصادبله
رییس کمیته حسابرسیعلي زارعی3256694675کارشناسی ارشدمديريت بازرگانیبله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهماهیتشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویت
بانک صنعت و معدنحقوقی10100841160سهامی خاصاصلی
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوندحقوقی10102277635سهامی عاماصلی
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايرانحقوقی10100970248سهامی عاماصلی
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدنحقوقی10100970248سهامی خاصاصلی
توسعه صنعت و معدن نو انديشانحقوقی10100970248سهامی خاصاصلی
 
سایر موارد:
مورد ديگری مطرح نگرديد.
 

لینک اطلاعیه در کدال

پیام بگذارید