ارائه توضیحات در خصوص افزایش 50 درصدی سود عملیاتی

عطف به ابلاغیه 121/161344 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رشد 50 درصدی سود عملیاتی برای دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل به استحضار می رساند شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) به منظور به حداقل رساندن بهای تمام شده خدمات با تمرکز به وصول مطالبات به توفیقات با اهمیتی به شرح ذیل نایل گردیده است :

1-عطف به افشاء اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های 861642 و 901383 به ترتیب به تاریخ های 1400/12/18 و1401/04/04 در سامانه کدال و محکومیت بانک سپه به پرداخت وجه ضمانت نامه ، جرایم دیرکرد تاخیر تادیه دین و هزینه دادرسی قرارداد های مربوط به شرکت های محاسب ارقام خاورمیانه و لایف برد پارسه ، به مبلغ 598 میلیارد ریال در این خصوص به حیطه وصول درآمد که صرف فعالیت های عملیاتی شرکت گردیده است.

2- شرکت درسال مالی منتهی به 30/09/1401 از محل منابع داخلی (وصول مطالبات) اقدام به پرداخت مبلغ 2،614 میلیارد ریال تسهیلات (131% بودجه سال مالی 1401) نموده که نسبت به 5 سال گذشته بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است . رشد تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل بالغ بر 72 درصد می باشد.

3-افزایش تسهیلات پرداختی رابطه مستقیم با درآمد حاصل از تخفیفات توسعه و فروش شرکت های واسپاری دارد . رشد با اهمیت تسهیلات پرداختی در این دوره مالی (موضوع بند 2 گزارش) مبلغ 255 میلیارد ریال درآمد تخفیف و توسعه فروش ( دوره مشابه سال مالی قبل 146 میلیارد ریال) ایجاد نموده که رشد 75 درصدی نسبت به  1401/09/30 را موجب گردیده است .

4- افزایش تسهیلات پرداختی طی سال مالی 1401 و سررسید اقساط تسهیلات مذکور نیز از عوامل موثر بر افزایش درآمد عملیاتی می باشد ، به گونه ای که درآمد حاصل از اجاره برای دوره مالی مورد گزارش به مبلغ 897 میلیارد ریال رشد 38 درصدی نسبت به سال مالی قبل داشته است.

5- نقد حاصل از وصول مطالبات سنواتی موجب افزایش درآمد های عملیاتی می گردد . مبلغ 251 میلیارد ریال از مجموع 598 میلیارد وصولی از بانک سپه (موضوع بند 1 گزارش ) به حساب درآمد های عملیاتی این دوره منظور گردیده است .

با عنایت به توضیحات ارائه شده درآمدهای عملیاتی (درآمد های عملیاتی و سایر درآمد های عملیاتی موضوع یادداشت 5 و 7 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/09/30) شرکت از مبلغ 1،110 میلیارد ریال در سال مالی 1400 به مبلغ 1،653 میلیارد ریال برای سال مالی 1401 افزایش یافته است .لذا با عنایت به افزایش درآمدهای عملیاتی و مدیریت هزینه های اداری و تشکیلاتی ، سود عملیاتی شرکت برای دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 50 درصدی نموده است .

توضیحات در خصوص افزایش 50 درصدی سود عملیاتی به روی کدال  

پیام بگذارید