آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-261 مورخ 1400/12/14  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/01/17 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 2000000 میلیون ریال)، در تاریخ 1401/03/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

متن کامل اطلاعیه را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

پیام بگذارید