اهم نکات مربوط به عملکرد سه ماهه لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

در دوره سه ماهه سال مالی جاری شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) توانست با رشدی 268 % نسبت به دوره مشابه در سال مالی قبل تسهیلات پرداختی خود را به مبلغ 984 میلیارد ریال در دو حوزه خودروی سواری و خودرو کار و در قالب 5 پروتکل متفاوت برساند .
همچنین در حوزه وصول مطالبات با عنایت به عملکرد دو مدیریت وصول مطالبات و حقوقی و بالاخص نقد شدن ضمانت های مربوط به دو فقره پرونده شرکت توانست مبلغ 886 میلیارد ریال وصول نماید که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشدی 5 / 77 درصدی داشته است .
بهبود عملکرد شرکت در این دو حوزه منجر به رشد 134 درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه در سال مالی قبل گردیده است.

لینک اطلاعیه در کدال

پیام بگذارید