گزارش صنعت ليزينگ اروپا 2014

فصلنامه 12

گزارش صنعت ليزينگ اروپا 2014

در مورد ليزيوروپ:

45 موسسه ليزينگ از 33 كشور اروپايی در ليزيوروپ عضو هستند. در سال 2014 اين موسسه اطلاعات 1400 شركت ليزينگ و 500 موسسه اجاره كوتاه مدت را جمع آوری نموده است.

خدمات ارائه شده توسط اعضاي اين موسسه از خريد و اجاره مجدد، ليزينگ مالي و عملياتی در كليه حوزه هايي مانند خودرو، تجهيزات و املاك و مستغلات را شامل می شود. به نظر می رسد، در گزارشات موسسه ليزيوروپ 91 درصد حجم صنعت ليزينگ اروپا برآورد می شود.

حجم ليزينگ اورپا براساس نواحي مختلف در سال 2014 (ميليارد يورو)

بازار ليزينگ اروپا در سال 2014

در سال 2014 حجم ليزينگ اروپا 275.7 ميليارد يورو برآورد شده كه در مقايسه با سال 2013، 9.5% رشد داشته است. پرتفوي جاری اوروپا نيز با 1.7% افزايش به 729 ميليارد يورو در سال 2014 رسيده است.

انگليس بزرگترين بازار ليزينگ اوروپا در سال 2014 داراي حجم عملكرد 60.8 ميليارد يورو بوده است. كشورهای آلمان و فرانسه، بعد از انگليس  هريك با حجم فعاليت 79.8 و 40.2 ميليارد يورو قرار دارند.

درحاليكه عمده افزايش حجم عملكرد در سال 2014 بدليل رشد حجم فعاليت ليزينگ در چهر كشور بزرگ اقتصادی آن بوده است، اكثر كشورهاي اروپايی خصوصاً در نواحی جنوبی اين قاره، در اين سال با رشد عملكرد مواجه بوده اند. در مقابل صنعت ليزينگ در كشورهايی چون اتريش، استوني، اسلواكی، اكراين و روسيه از كاهش برخوردار بوده است.

رشد صنعت ليزينگ اروپا طی سال های گذشته

رشد صنعت ليزينگ اروپا به تفكيك حوزه های فعاليت طی سال های گذشته

رشد ليزينگ در سال 2014 به تفكيك كشورها

طي سال 2014، موجران اروپايي در بخش املاك و مستغلات 15.4 ميليارد يورو و در ساير بخش ها 260 ميليارد يورو تسهيلات دادند. در تطابق با رشد صنعت ليزينگ در اروپا حوزه های تجهيزات و املاك و مستغلات به ترتيب 9.5 و 9.9 درصد رشد داشته اند.

در سال 2014 نرخ نفوذ كل صنعت ليزينگ در اروپا براساس شاخص سرمايه گذاری، 13.1درصد بوده كه اين نرخ در قسمت تجهيزات و حمل و نقل، 23.5 درصد مي باشد.

معاملات ليزينگ اروپا به تفكيك دارايی  – 2014

ليزينگ تجهيزات و وسايل حمل و نقل مانند خودروهاي سواري و خودروهای كار 65 درصد كل حجم عملكرد را به خود اختصاص داده اند. ليزينگ خودروهاي سواري در سال 2014، 14.6 درصد رشد داشته و از عملكرد مناسبی برخوردار بوده است. شركت هاي ليزينگ و موسسات اجاره اتومبيل 7.5 ميليون خودروي سواري خريداري نموده اند. در بخش خودروي كار نيز حجم معاملات 10.6درصد افزايش يافته ولی در مقايسه با حوزه خودروی سواری اين رشد چشمگير نبوده است.  

حوزه ماشين آلات و تجهيزات از ديگر حوزه هاي كليدی در اروپا با حجم عملكرد 43.6 ميليارد يورو، در مقايسه با سال 2013 از 10.6درصد رشد برخوردار بوده است. در حاليكه ليزينگ كامپيوتر و لوازم اداری رشد اندك 1 درصدی داشته، ليزينگ در حوزه هايی چون كشتی، هواپيما و حمل و نقل ريلی 21.9درصد كاهش داشته است.

ميزان رشد صنعت ليزينگ به تفكيك حوزه هاي فعاليت در سال 2014

 تقريباً سه چهارم حجم ليزينگ در بخش تجهيزات و وسايل نقليه به بخش خصوصی اختصاص يافته. از نظر تعداد قرارداد وسايل نقليه با 73درصد بيشترين سهم را در اختيار دارند. متوسط مدت زمان بازپرداخت تسهيلات 2 الی 5 سال و متوسط مبلغ قراردادها 29,400 يورو بوده كه اين رقم در مقايسه با سال 2013، 3درصد كاهش داشته است.

املاك و مستغلات

ليزينگ املاك و مستغلات در سال 2014 با حجم عملكرد 15.4 ميليارد يورو 9.9درصد رشد داشته است. همچنين تعداد قراردادهای منعقده نيز 3.6درصد افزايش يافته است. حجم ليزينگ در انواع ملك ها رشدی دو رقمی داشته كه اين رشد در حوزه املاك اداری رقم قابل توجه 62.8درصد است.

معاملات ليزينگ اروپا در بخش املاك و مستغلات – 2014