مقاله ها

عنوان:

مروری اجمالی بر مبانی نظری و تاریخچه صنعت لیزینگ در دنیا

نویسندگان:

محمد رحیم احمدوند-نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن

غزاله مهدوی- مدیر برنامه ریزی، تحقیق و توسعه شرکت لیزینگ صنعت و معدن

چکیده:

بخش عمده ای از رشد و توسعه اقتصاد جوامع و صنایع مولد مدیون ظهور ابزارهای نوین مالی می باشد که با ابداع شیوه های جدید برای تامین منابع مورد نیاز، توانسته در دهه های اخیر نقش مهمی را در این حوزه ایفا نماید. با بررسی مطالعات موجود می توان حضور پررنگ صنعت لیزینگ را در این روند مشاهده نمود. در این پژوهش با بررسی تاریخچه صنعت لیزینگ ، علت ضرورت پیدایش آن و عملکرد این صنعت در کشورهای مختلف می توان به این حقیقت پی برد که استفاده صحیح از ابزارهای موجود در این صنعت ، می تواند باعث رشد و توسعه اقتصاد جوامع گردد. در واقع رابطه بین توسعه و رشد صنعت لیزینگ و اقتصاد جوامع یک رابطه دوسویه می باشد و استفاده از لیزینگ عملیاتی به عنوان کارآمدترین شیوه می تواند به این روند سرعت بخشد . هر چه اقتصاد جامعه توسعه یافته تر باشد ضریب نفوذ این صنعت می تواند بیشر باشد . براساس گزارش جهانی عملکرد 50 کشور برتر این صنعت در جهان در سال 2022 به طور میانگین تقریبا 20 درصد سرمایه گذاریهای جهان توسط این صنعت تامین مالی گردیده است و می توان گفت یکی از مولفه های مهم که کشورهای در حال توسعه برای رونق و شکوفائی اقتصادی خود می تواند به آن بپردازند همین مسئله می باشد.

ادامه  مقاله …

تاریخ انتشار: 1403/02/17

دریافت فایل مقاله: