صنعت ليزينگ؛ تقويت نظارت همزمان با حمايت

  • صفحه اصلی
  • صنعت ليزينگ؛ تقويت نظارت همزمان با حمايت
فصلنامه 12

صنعت ليزينگ؛ تقويت نظارت همزمان با حمايت

عليرضا اسدپور، مديرعامل شركت ليزينگ صنعت و معدن

تشکلها در کلیه جوامع نقش ارزنــده و موثــری داشته و در سیاست گذاریها مورد مشورت دولتها قرار میگیرند. اين در حالی است که در تمام دنیا اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن که مادر تشکلها هستند، تقریبا بسیاری از امور را انجام داده و همین موضوع باعث شده که تشکلها و اعضای آنها؛ هم با یکدیگر و هم با دولت به خوبی در ارتباط باشند. در واقع تشكلهاي اقتصادی برای دفاع از اعضاي خود ايجاد شــده اند و در بسياری از موارد به خوبي ايفای مســووليت كرده اند. لكن موازي‌کاری تشکل‌ها، اتلاف انرژی و هزينه بوده و نتيجه‌ای جز ناکارآمدی هر يک از تشکل‌ها را در پی نخواهد داشت.

ادغام انجمن و كانون شركت های ليزينگ منجر به تقويت نظارت و كنترل بانك مركزی بر شركت هاي ليزينگ مي­شود. از طرفی ارتقای فرهنگ ليزينگ و استفاده از پتانسيل آن جهت رشد اقتصادي، همانند تجارب كشورهای پيشرفته، درخواست هميشگی اين صنعت بوده كه اكنون تحت حمايت اتاق بازرگانی فضای كسب و كار مناسب تری فراهم خواهد شد. استفاده از تجربيات اتاق بازرگانی در فرآيند تصويب قوانين و مقررات و تعامل با ذينفعان خارجی صنعت ليزينگ مفيد است. صنعت ليزينگ اكنون نيازمند بهبود مستمر محيط کسب و کار، روشهای نوين، تامین منابع مالی و دور نگاهداشتن اعضاء از رقابتهای ویرانگر است، كه اين مسائل با دانش موجود در اتاق بازرگانی ميسر خواهند شد.

حضور صاحبان صنايع و افراد متخصص در اتاق بازرگانی، می تواند نقش موثری در شناخت صنعت ليزينگ و افزايش ضريب نفوذ آن در ساير صنايع كشورمان ايفا نمايد. از طرفی مشكلات تأمين منابع مالی، جذب سرمايه گذاری خارجی و برقراری تعامل با كشورهای ديگر در اتاق بازرگانی با سهولت بيشتری محقق گشته و مجموع اين عوامل سبب رشد و شكوفايی صنعت ليزينگ می گردند.

بنابراين مسلماً ايجاد يك تشكل واحد تحت نظارت بانك مركزی و اتاق بازرگاني مفيد خواهد بود. گرچه نظارت، براي شركت هايي كه در فضايي سالم و با رعايت قوانين و مقررات در اين صنعت مشغول به فعاليت هستند سودمند است، اميد است اين نظارت با حمايت بيشتر نيز همراه گردد.