تدوين استراتژی صنعت ليزينگ با استفاده از تكنيك (SWOT) نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها

 • صفحه اصلی
 • تدوين استراتژی صنعت ليزينگ با استفاده از تكنيك (SWOT) نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها
فصلنامه 8

تدوين استراتژی صنعت ليزينگ با استفاده از تكنيك (SWOT) نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها

مقدمه:

امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگ (Leasing) به عنوان یك ضرورت عمومى در سراسر جهان بر كسى پوشیده نیست. نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادى كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیرى كه در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به جاى گذاشته، موجب گردیده است كه این شیوه اعتبارى امروز، با تكیه بر تخصص ها و ویژگى هاى نوین اجرایى بتواند موقعیت خود را به عنوان یكى از مهمترین مراحل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلى و بین المللى تثبیت نماید. بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمى از عملیات مالى / تسهیلاتى و سرمایه گذارى و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روش هاى نوین لیزینگ انجام مى پذیرد. به طورى كه، براساس بررسى هاى موسسات مطالعاتى اقتصادى معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مكانیزم هاى گوناگون اعتبارى، بعد از وام هاى مستقیم بانكى در مرتبه دوم قرار گرفته است. اخیراً سازمان بین المللی کار (ILO) نیز به لیزینگ به عنوان وسیله ایجاد و گسترش فرصت های شغلی و تامین مالی خرد توجه ویژه ای نموده است. لیزینگ به عنوان یک شیوه فروش ، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرف کنندگان ، تقاضای فروش تضمین شده ای برای تولید کنندگان ایجاد می نماید تا تولید کننده با برنامه ریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار بهینه تولید اقدام نماید.

استراتژی چیست و چرا سازمان ها باید برای خود استراتژی داشته باشند؟مجموعه اقدامات و تصمیماتی که یک سازمان برای کسب مزیت رقابتی انجام و اخذ می کند تا بتواند در مقایسه با رقبا ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد نماید.

مثلث استراتژی زیر ( شكل 1 ) نشان دهنده نقش استراتژی در بازار رقابتی خواهد بود.

در واقع هدف از اتخاذ استراتژی ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است.. از دیدگاه فیلیپ كاتلر مزیت رقابتی نقطه قوتی است که:

1- برای مشتریان ارزشمند باشد2- براحتی قابل تقلید نمی باشد.3- برای سازمان سودآور است.

از دیدگاه كاتلر مزیت رقابتی سازمانها چگونه شكل می‌گیرد؟ به طور كلی می‌توان پاسخ این سوال را  در قالب نمودار زیر (نمودار 1)تحلیل كرد.

توسعه روزافزون شرکت های لیزینگ بزرگ و کوچک ،دولتی و خصوصی و بهبود در نوع و نحوه خدمت رسانی آنها، گسترش روزافزون موسسات و نهادهای مالی و اعتباری ارائه دهنده خدمات مشابه، پیشرفت های فزاینده تکنولوژی در صنعت خدمات مالی و قوانین و مقررات دولتی، جوی رقابتی و خاص را پیش روی هر یک از این سازمان ها در این صنعت قرار داده است. امروز شرکت های لیزینگ نیز برای هر یک از وظایف و فرآیندهای عادی خود نیازمند چالش بیشتری هستند و برنامه ریزی و تصمیم گیری در این شرایط مستلزم نگرش عمیق و جدی به محیط داخلی و خارجی موجود در آن هستند.

برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های درونگرا و کوتاه مدت نه تنها مشکلی را از صنعت و شرکت های فعال در آن را حل نمی کند ، بلکه ممکن است خود مولد مشکلات عدیده ای در بلندمدت شود. به عبارت دیگر اکتفا کردن به مسکن های کوتاه مدت برای این صنعت، غیرممکن شده و حتی خطر اضمحلال و رو به زوال رفتن (آنتروپی) را نیز در پی دارد.

لذا در چنین محیطی نه تنها هر یک از شرکت های فعال در این صنعت نیازمند بررسی دقیق و مستمر محیط داخلی و خارجی خود و شناسایی نقاط قوت وضعف و فرصت ها و تهدیدها هستند بلکه سیاست گذاران این صنعت نیز نیازمند آن هستند تا بر اساس آن بتوانند جهت گیری آن را در آینده معین و این صنعت را در مقابل تغییر و تحولات مجهز سازند. در مقاله حاضر در نظر داریم تا استراتژی های صنعت لیزینگ در مواجهه با فرصت ها و تهدیدها را با استفاده از تکنیک SWOT بررسی كنیم. مدلSWOT  یكی از جالب ترین، كامل ترین و مفیدترین روش‌ها در برنامه‌ریزی استراتژیك است . واژهSWOT  برگرفته از این لغات می باشد:

1-S :Strength به معنی قدرت 2- W :Weaknessبه معنی ضعف 3-O :opportunityبه معنی فرصت 4- T :Threat

به معنی تهدید

در ابتدا با توجه به اهمیت تدوین استراتژی جهت رشد و ثبات در صنعت لیزینگ ، ابتدا تکنیک SWOT و سپس متدولوژی تحقیق بیان شده است و در ادامه بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای به تدوین ماتریسSWOT  صنعت لیزینگ کشور پرداخته می شود. در پایان ضمن بررسی نتایج تحقیق، استراتژی های تدوین شده برای صنعت لیزینگ کشور ارائه می­شود.

در میان بسیاری از ابزارهای مدیریت استراتژیک، تکنیک SWOT از شهرت و کاربرد بیشتری در بین محققان و نظریه پردازان مدیریت استراتژیک در بین دهه های قبل برخوردار بوده است. از زمان معرفی این تکنیک در سال 1969 به وسیله محققان دانشگاه هاروارد ( لیرند و همکارانش، 1991) تکنیک SWOT در دهه 1970 به دلیل مفروضات بدیهی و موجه آن به سرعت شهرت یافت که مدیران می توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی ، منابع داخلی خود را برنامه ریزی کنند. بعد از آن پورتر(1980) با ارائه پنج نیروی رقابتی خود، باعث معروفیت و شهرت بیشتر تکنیک SWOT شد.

در دهه 1990 بارنی ، تکنیک SWOT را با ارتباط دادن بین منابع داخلی و مزیت رقابتی پایدار بازنگری کرد. (بارنی، 1991) این تکنیک ، معروفیت و کاربرد خود را در قرن جدید نیز از دست نداده است به طوری که در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها           برنامه ریزی های استراتژیک یکی از تکنیک های ضروری به شمار می رود.

ماتریس SWOT دارای 9 خانه است ، همانگونه که شکل 2 نشان می دهد، چهار خانه دربردارنده عوامل اصلی فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت هستند، چهار خانه ، استراتژی ها را نشان می دهند و یک خانه ، سفید یا خالی است (خانه بالا، دست راست).

چهار خانه ای که نشان دهنده استراتژی ها هستند دارای عنوان های WT، ST ، WO ،SO  هستند و پس از تکمیل شدن چهار خانه ای که دارای عامل اصلی هستند یعنی خانه های T)،O ،W ،  (S این خانه ها به وجود می آیند.

برای ساختن یک ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت باید هشت مرحله را طی کرد:

 • تهیه فهرستی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی وجود دارد
 • تهیه فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط خارج

3- تهیه فهرستی از نقاط قوت داخلی

4 – تهیه فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی

5- نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی را با هم مقایسه کرده و نتیجه را در خانه مربوط در گروه « استراتژی های SO» باید نوشت
6- نقاط ضعف داخلی را با فرصت های موجود در خارج سازمان مقایسه کرده و نتیجه را در گروه « استراتژی های WO » باید نوشت
7- نقاط قوت داخلی را با تهدیدهای خارجی مقایسه کرده و نتیجه را در گروه « استراتژی های ST » باید نوشت
8- نقاط ضعف داخلی را با تهدیدهای خارجی مقایسه کرده و نتیجه را در گروه « استراتژی هایWT » باید نوشت.

تشریح ماتریس SWOT:

ماتریس SWOT یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران به وسیله آن اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه کنند: استراتژی های SO، استراتژی های WO، استراتژی های ST و استراتژی های WT

1- در اجرای استراتژی SO سیاست گذار می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. به عبارت دیگر هدف این است که با استفاده از نقاط قوت از رویدادها و روندهای خارجی بهره برداری کنند. معمولاً برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های ST، WO یا WT استفاده می کنند تا به آنجا برسند که بتوانند از استراتژی های SO استفاده کنند.

2-هدف استراتژی های WO این است که با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج بتوان نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشید. گاهی در محیط ، فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد ولی به سبب داشتن ضعف داخلی نمی توان از این فرصت ها بهره برداری کرد.

 3- در اجرای استراتژی های ST هدف این است که با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج را کاهش داد یا آنها را از بین برد.

4-هنگام اجرای استراتژی های WT حالت تدافعی باید به خود گرفت و هدف کم کردن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها ناشی از محیط خارجی است. هنگامی که دارای نقاط ضعف بوده و تهدیدهای بسیار زیادی در محیط خارج وجود دارد، موضعی مخاطره آمیز به وجود آمده است. در واقع در چنین حالتی برای بقای خود باید مبارزه کرد و کوشید برای حفظ بقا از حجم فعالیت ها کاست .(استراتژی های کاهش یا واگذاری، ادغام، اعلان ورشکستگی یا سرانجام انحلال).

روش تحقیق:. تکنیک SWOT فرآیند تجزیه و تحلیل سازمان ها و محیط شان بر اساس نقاط قوت ، ضعف و فرصت ها و تهدیدها است که در آن تحلیل بیرونی برای شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی و تحلیل درونی برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان به کار می رود. (ویهریچ، 1982)

برای تشکیل ماتریس نقاط قوت ، ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت لیزینگ از عوامل و متغیرهای حاصل از مطالعات کتابخانه ای و کارشناسان صنعت لیزینگ استفاده شده است و با تشکیل تابلوی SWOT تلاش شد تا مهم ترین استراتژی ها را برای هر یک از خانه های SO،ST ،WO،WT شناسایی شوند. (فرد.آر دیوید؛ مدیریت استراتژیك پیشرفته، ترجمه دكتر علی پارسائیان)

فرصت های صنعت  لیزینگ:

 1. فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنایع داخلی
 2. نیاز صنعت داخلی كشور به بهسازی ماشین آلات و خطوط تولید با ابزار روز آمد
 3. تقاضای بالای لیزینگ مسكن و لوازم خانگی
 4. تقاضای بالای لیزینگ خودروهای سنگین
 5. تقاضای بالای لیزینگ خودروهای سبك
 6. پیچیدگی و مشكلات تامین اعتبار از سیستم  بانكی كشور و بوروكراسی شدید موجود در چند سال اخیر 
 7. تقاضای بالای لیزینگ تجهیزات پزشكی
 8. تقاضای بالای لیزینگ كشتی و هواپیما
 9. تنوع انتظارات مشتریان
 10. رشد بالای صنعت و افزایش تولید كارخانجات و ضرورت بكارگیری روشهای متعدد فروش(به اشباع رسیدن فروش نقدی)
 11. وجود سازمان های جهانی تشویق كننده صنعت لیزینگ در كشورهای در حال توسعه مانند IFC
 12. امكان گسترش لیزینگ به مناطق دوردست

تهدید های صنعت لیزینگ:

 1. نهادینه نشدن فرهنگ لیزینگ در كشور و به عبارت دیگر حاكمیت فرهنگ تملك به جای لیزینگ
 2. نگرش منفی جامعه به نرخ سود بالای صنعت لیزینگ
 3. فقدان نگرش مطلوب سیاست گذاران و دولت به صنعت لیزینگ
 4. فقدان قوانین حمایتی و نظارتی لازم بر صنعت لیزینگ
 5. فقدان استحكام قراردادها و مشكلات اطاله دادرسی
 6. عدم اجرای آیین نامه قانون بازار غیر متشكل پولی در دولت
 7. تحریم های اقتصادی
 8. دشواری تامین منابع مالی از سوی بانكهای دولتی و محدودیت سرمایه درگردش شركتهای فعال در صنعت
 9. ضعف پوشش های بیمه ای
 10. مشكلات گمركی حاكم بر صنعت
 11. كنترلها و محدودیتهای ارزی حاكم بر این صنعت

نقاط قوت صنعت لیزینگ:

 1. برخورداری صنعت از متولی خاص
 2. تعدد شركتهای لیزینگ در كشور
 3. حجم عملیاتی بالا در یكسال در صنعت لیزینگ
 4. انعطاف پذیری در روش ها و رویه های عملیاتی شركتهای فعال در صنعت
 5. اشتغال زائی
 6. ایجاد نوآوری در صنعت لیزینگ
 7. تخصص :  دانش فنی و تخصص در این رشته از عملیات اعتباری، نسبت به سایر رشته‌ها محسوس‌تر و با اهمیت‌تر است.
 8. سرعت عمل : سرعت عمل در اخذ تصمیم براساس تحقیق و بررسی جوانب امر مبتنی بر شناخت از نقاط قوت شرکت لیزینگ است كه ضمن در نظر گرفتن حداقل ریسک ممکن، پاسخگویی به تقاضای متقاضیان را در کمترین زمان، میسر می‌سازد.
 9. تمرکز فعالیت: شرکت‌های لیزینگ به دلیل ماهیت فعالیت و در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارآمد، نیاز به سازمان گسترده و پیچیده‌ای دارند. متمرکز کردن کلیه واحدهای سازمان در یک محل به دلیل امکان دستیابی به نتیجه سریع‌تر، با استقبال بیشتر متقاضیان روبه‌رو می‌شود.
 10. انعطاف‌پذیری: یکی از نقاط قوت لیزینگ، انعطاف‌پذیری آن است. درواقع، لیزینگ‌ها براساس مکانیزم‌های خاص خود و قراردادهای متنوع، می‌توانند خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهند .
 11. محدودیت‌های اعتباری : شرکت‌های لیزینگ به دلیل عدم تبعیت از مصوبات شورای عالی بانک‌ها و با توجه به پوشش قابل قبول ریسک‌های احتمالی، می‌توانند درخواست متقاضیان را از لحاظ میزان اعتبار موردنظر به نحو مطلوب و با محدودیت‌های کمتر اجابت نمایند.
 12. ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید: لیزینگ یكی از روش های بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می شود، زیرا می تواند شرایط لازم كار  برای متخصصان یا افرادی كه توانایی انجام كار دارند،را فراهم كند.
 13. ضدتورمی بودن: تامین مالی به روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم وجوه به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی كه به صورت تسهیلات واگذار می شود، دارای خاصیت ضد تورمی است.
 14. كاهش ریسك تجاری: ارجحیت اجاره دارایی ها نسبت به خرید آنها می تواند به این دلیل باشد كه اجاره دارایی، ریسكی كمتر از مالكیت آن داراست و به همین دلیل مدیران برای كاهش ریسك تجاری شان مسئولیت های مربوط به سرمایه گذاری و اداره ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات را به یك موسسه دیگر واگذار كنند.
 15. سهولت نسبی در مقایسه با سایر شیوه های تامین مالی:  در بسیاری از موارد با استفاده از روش های اجاره ممكن است گشایشی در محدودیت مصرف منابع مالی و راهی برای فرار از انعقاد قراردادهای مالی پر محدودیت ایجاد شود، زیرا در آن صورت می توان منابع نقدی جاری كه برای خرید كالای مورد اجاره مورد نیاز بود را برای انجام سایر امور اختصاص داد.
 16. امكان جایگزینی، همگام با تغییرات تكنولوژیكی: از نقاط قوت لیزینگ این است  كه مستاجر را از خطر تغییرات تكنولوژیكی و لزوم جایگزین كردن ماشین آلات قدیمی و یا سایر شرایطی كه ازنظر اقتصادی مورد تهدید قرار دهد، مصون نگاه داشته و حمایت می كند.
 17. صرفه جویی در مصرف سرمایه مستاجر: شركت های اجاره ای، قسمت عمده و گاهی تا صددرصد سرمایه گذاری اولیه لازم برای یك كارخانه و یا تجهیزات مورد نیاز آن را تامین می كنند، به این ترتیب مستاجر می تواند منابع مالی خود را صرف سایر مخارج لازم كند و یا حتی آن را پس انداز كند.
 18. ایجاد منبع مالی جدید: روش اجاره داری، منبع مالی اضافی را برای شركت های بازرگانی و صنعتی فراهم می كند. بدین ترتیب درحالی كه خطوط اعتباری موجود برای مستاجر حفظ می شود، خط اعتباری جدیدی نیز به او ارائه می شود.
 19. امكان تملك تجهیزات و دستگاه ها
 20. افزایش ظرفیت وام گیری.
 21. انعطاف پذیری
 22. انتقال مزایای مالیاتی  
 23. مزیت مالیات بر درآمد  
 24. تامین هزینه های جانبی  
 25. امكان انعكاس یا عدم انعكاس معامله در ترازنامه
 26. مدیریت وجوه نقد
 27. گریز از محدودیت های بودجه سرمایه ای  
 28. بازده افزوده بر دارایی و….( ابراهیم پور ، علی. مقاله روزنامه سرمایه تابستان1391)

نقاط ضعف صنعت لیزینگ:

 1. مطلوب نبودن تخصص و تجربه مرتبط(لیزینگی) سیاستگذاران و مدیران صنعت لیزینگ
 2. عدم امكان یا دشواری تامین منابع مالی ارزان قیمت از سوی شركتهای فعال در صنعت
 3. تنوع پایین سبد محصولات صنعت لیزینگ
 4. بالا بودن مطالبات مشكوك الوصول شركتهای فعال در صنعت
 5. ضعف نیروی انسانی متخصص و باتجربه در صنعت لیزینگ و ناكافی بودن دانش فنی
 6. بالا بودن هزینه های عملیاتی و اداری شركتهای فعال در صنعت
 7. فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی: مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت و اداره شركت‌های لیزینگ هنوز تدوین نشده و همین خلاء قانونی باعث شده تا بانك مركزی از تأسیس شركت‌های جدید جلوگیری كند.
 8. مالیات
 9. مقررات بانكی: لیزینگ بین‌المللی مستلزم نقل و انتقال ارز می‌باشد، اما مقررات بانكی موجود، محدودیت‌های جدی برای آن ایجاد كرده است.
 10. مشكلات تأمین منابع مالی:  شركت‌های لیزینگ عملیات اعتباری انجام می‌دهند و توسعه فعالیت آنها مستلزم تأمین منابع مالی جدید است.
 11. عدم آشنایی كافی تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان با صنعت لیزینگ
 12. یكنواختی روش‌های خدمات لیزینگ در كشور: ‌طراحی لیزینگ‌های منعطف برای پاسخگویی به گروه‌های مختلف استفاده‌كننده از خدمات لیزینگ می‌تواند در ایجاد جاذبه برای استفاده از این صنعت مؤثر باشد.
 13. گران بودن خدمات لیزینگ: ‌اگرچه نرخ خدمات لیزینگ در اغلب كشور‌ها از نرخ‌های متعارف بازار پایین‌تر است، ولی در صورت كاهش نرخ سود (بهره) تسهیلات بانكی، امكان جذب منابع توسط شركت‌های لیزینگ افزایش خواهد یافت. به موازات، با كاهش یا معافیت مالیاتی، امكان كاهش نرخ خدمات لیزینگ‌ها وجود دارد.

استراتژی هایSO:  نقاط قوت، فرصت ها

استراتژی های SO به آن استراتژی هایی گفته می شود که تلاش می شود با استفاده از نقاط قوت از فرصت های خارجی بهره برداری کند.تنوع بخشی به محصولات صنعت (S3, S4, S5, O1, O2, O3, O5, O6, O7, O10, W3)

با توجه به وجود فرصتهای متعدد در تقاضاهای مشتریان از جمله تقاضای بالا در لیزینگ مسكن، لوازم منزل، ماشین های سبك و سنگین و … و تنوع پایین سبد محصولات صنعت لیزینگ، برنامه ریزی به منظور تنوع بخشی به محصولات صنعت چه از نوع تنوع همگون(محصولات مرتبط با محصولات فعلی)، و چه از نوع تنوع ناهمگون(محصولات نامرتبط با محصولات فعلی) ضروری به نظر می رسد

استراتژی های ST:نقاط قوت ، تهدیدات

استراتژی های ST به آن استراتژی ها اطلاق می شود که با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج کاهش یابد یا آنها را از بین ببرد.تشكیل ائتلاف تبلیغاتی از سوی شركتهای فعال در صنعت به منظور گسترش و رواج فرهنگ لیزینگ در كشور(T1, T2, S1, S2)

نهادینه نشدن فرهنگ لیزینگ در كشور و نگرش منفی جامعه به صنعت لزوم برنامه ریزی از سوی شركتهای فعال در صنعت و متولیان صنعت به منظور تشكیل ائتلاف تبلیغاتی را می طلبد.

رایزنی با قوه قضاییه و وزارت دادگستری به منظور استحكام قراردادها وایجاد شعبه تخصصی لیزینگ (S1, S2 , T5, W4)

فقدان استحكام قراردادها و مشكلات دادرسی از مشكلاتی است كه شركتهای فعال در صنعت به منظور وصول مطالبات خود با آن دست به گریبانند. در این راستا رایزنی با مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری به منظور استحكام قراردادها توسط متولیان صنعت باید در دستور كار قرار گیرد.

استراتژیWO: نقاط ضعف، فرصت ها

استراتژی های WO این است که با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج نقاط ضعف را رفع کرد.

 • برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و متولیان صنعت و سمینارها و همایش های علمی با همكاری سازمانها و نهادهای ذیربط و ایجاد مرکز تخصصی مطالعات و آموزش صنعت لیزینگ (W1, W5, O9, S1)
 • مطلوب نبودن تخصص و تجربه مرتبط سیاستگذارن، مدیران و كاركنان فعال در این صنعت لزوم برگزاری دوره های آموزشی با همكاری سازمانها و نهادهای ذیربط را به منظور رشد و بهبود وضعیت صنعت می طلبد.

استراتژی WT: نقاط ضعف، تهدیدها

استراتژی wt: به آن استراتژی هایی اطلاق می شود که هدف آنها کم کردن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است

 • رایزنی جهت ابلاغ و اجرای آیین نامه قانون بازار غیر متشكل پولی در دولت (W2, W6, W7, T4, T6, T8, S1)

محدودیتهای حاكم بر صنعت لیزینگ به دلیل فقدان قوانین و مقررات ناظر بر آن مشكلات قانونی مختلفی را برای این صنعت به وجود آورده است كه رایزنی متولیان این صنعت جهت تصویب آیین نامه قانون بازار غیر متشكل پولی با در نظر گرفتن صنعت لیزینگ در آن، می تواند راهگشای این مشكلات باشد.

 • تاسیس بانك لیزینگ به منظور حمایت مالی از شركتهای صنعت(W2, T6, T8, S1, S3)

تامین منابع مالی و سرمایه درگردش از مشكلات صنعت لیزینگ به شمار می رود كه تاسیس بانكی با مشاركت شركتهای فعال و سایر نهادها به منظور جذب منابع مالی از داخل و خارج می تواند قسمتی از مشكلات تامین منابع مالی را برای شركتهای فعال در این صنعت  حل نماید.

 • برنامه ریزی به منظور مدیریت هزینه در شركتهای فعال در صنعت (W8, T2)

یكی از نقاط ضعف شركتهای فعال در صنعت لیزینگ بالا بودن هزینه های عملیاتی و اداری آنها می باشد، در این راستا برنامه ریزی جهت كاهش هزینه ها از سوی شركتهای فعال جهت بقاء در محیط رقابتی كنولنی ضروری به نظر می رسد.

 • فراهم آوردن مكانیزمهایی جهت اعتبار سنجی مشتریان در شركتها به منظور كاهش مطالبات مشكوك الوصول(W4, T3, T4, T5)

با توجه به بالابودن مطالبات مشكوك الوصول در بین شركتهای فعال و مشكلات اطاله دادرسی یكی از راهكارها طراحی مكانیزمی جهت پیش گیری از سوخت شدن مطالبات یعنی اعتبار سنجی مشتریان می باشد. .(فرد .آر دیوید؛  كتاب مدیریت استراتژیك پیشرفته، ترجمه دكتر علی پارسائیان)

 

 

نتیجه گیری:

محرک های اصلی توسعه آتی صنعت لیزینگ در ایران می تواند رشد این صنعت را در بدنبال داشته باشد

 • 1- کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
 • 2- مشکل فروش در صنایع تولید کالاهای بادوام
 • 3- توسعه صنایع خرد ، کوچک و متوسط
 • 4- ایجاد اشتغال
 • 5- ورود شرکت های لیزینگ خارجی
 • 6- کمبود منابع مالی شرکت ها و سازمان های عمومی مثل شهرداری ، مترو، راه آهن ، و هواپیمایی
 • 7- فعالیت در بخش های كلان اقتصادی ولزوم حمایت جدی دولت
 • 8- ورود شرکت های لیزینگ موجود یه عرصه لیزینگ بین الملللی و اقلام بزرگ

و در پایان :

در قاره آفریقا هر روز صبح كه غزالها از خواب بیدار می شوند، می دانند كه باید تندتر از تندترین و چالاك ترین شیرها بدوند، و هر روز صبح كه شیرها از خواب بیدار می شوند، می دانند كه باید تندتر از كندترین غزالها بدوند.

«مهم نیست كه شما شیر هستید یا غزال» مهم این است كه، هر روز صبح كه خورشید بر می آید بدانید كه باید تندتر و چالاك تر بدوید.

كونوسوكی ماتسوشیتا  بنیانگذار شركت ناسیونال ژاپن

 منابع و ماخذ

1-کوثر ، شهریار. 1385 . لیزینگ در اقتصاد (باید ها و نبایدها) . انتشارات امیر کبیر.

2- سودیر آممبال .آموزش لیزینگ،(ترجمه لیزینگ صنعت ومعدن،1386)

3-فرد .آر دیوید؛ مدیریت استراتژیك پیشرفته، ترجمه دكتر علی پارسائیان

4- ماهنامه اقتصاد ایران. شماره 84

5-بدری، احمد. 1384. مدیریت ریسک در صنعت لیزینگ . مجموعه مقالات و سخرانی های اولین همایش صنعت لیزینگ ، انتشارات سنجش، آبان 1384.

6- رحمانی ، علی.  چشم انداز صنعت لیزینگ در ایران.

7- آملی دیوا ، حسین. صنعت لیزینگ: مزایا و مخاطرات. مجموعه مقالات و سخرانی های اولین همایش صنعت لیزینگ ، انتشارات سنجش، آبان

8- مجتهد،احمد ، دومین همایش صنعت لیزینگ:چشم‌انداز و جایكاه صنعت لیزینگ در ایران ،تهران ،اسفند 1385

9- ابراهیم پور ، علی. مقاله روزنامه سرمایه