اطلاعات هیأت مدیره

اعضای هيئت مديره

ردیفشخصیت حقوقی عضو هیات مدیرهنمایندهسمتتحصیلاترشته تحصیلیبخشی از سوابق کاری
1شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدنعلی زارعیرئیس هیات مدیره-غیر موظفکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیمشاهده رزومه
2شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانمحمد رحیم احمدوندنائب رئیس هیات مدیره و مدیر عاملدکتریعلوم اقتصادیمشاهده رزومه
3کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشانمحمد زمان محمدی شیرکلائیعضو هیأت مدیره – موظفدکتریعلوم اقتصادیمشاهده رزومه
4بانک صنعت و معدنعلیرضا اسدپور کفاشعضو هیأت مدیره – غیرموظفکارشناسیمهندسی موادمشاهده رزومه
5شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندهادی فرج اله اصفهانیعضو موظف هیات مدیرهکارشناسی ارشدMBAمشاهده رزومه

لیـزینـگ صنعـت و معـدن (سهامی عام) دارای نیم قـرن تجـربه و پیشـگام در صنعـت لیـزینـگ