ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر نیروهای محیط تخصصی در صنعت لیزینگ

  • صفحه اصلی
  • ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر نیروهای محیط تخصصی در صنعت لیزینگ

فصلنامه 4

ارائه مدلی جهت بررسی تأثیر نیروهای محیط  تخصصی در صنعت لیزینگ

حسین میرزایی، کارشناس ارشد  مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

فاطمه حسین­ زاده، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شركت لیزینگ صنعت و معدن

 

چکیده

امروزه صنایع در یك محیط بسیار رقابتی مشغول فعالیت می‏باشند. یكی از خصوصیات این محیط رقابتی تغییر است. این تغییرات و دگرگونی‌ها در محیط، موجب ایجاد فرصت‏ها[1]، و تهدیداتی[2] برای صنایع و سازمان‏ها می‏شوند. امروزه بخش خدمات در جهان و ایران از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار است و گروه خدمات مالی كه صنعت لیزینگ یكی از زیر مجموعه‌های آن می‌باشد در حال رشد بوده، و رقابت پیوسته در آن رو به افزایش است. برهمین اساس در این مقاله سعی شده به شناسایی مدلی بهینه جهت بررسی محیط بیرونی در صنعت لیزینگ پرداخته شود.

کلید واژه‏ ها: لیزینگ، عوامل بیرونی، استراتژی

1-مقدمه

بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات به دست آمده مربوط به محیط سازمانی.بررسی محیطی هم چنین ابزاری است که شرکت از آن برای جلوگیری از شوک‏های استراتژیک و تضمین سلامتی بلندمدت بهره می‏برد. در بررسی عوامل خارجی، فرصت‏ها و تهدیدهای پیش روی شرکت شناسایی می‏شوند تا مدیران بتوانند با تدوین استراتژی‏های مناسب از فرصت‏ها بهره‏برداری کنند و اثرات عوامل تهدیدکننده را کاهش دهند یا از آنها پرهیز نمایند.

جهت بررسی عوامل محیط خارجی سازمان، معمولاً محیط را به دو لایه : محیط عمومی یا کلان[3] و محیط تخصصی یا خرد[4] تقسیم می‏کنند(!). محیط عمومی شامل نیروهای کلانی است که به طور غیر مستقیم بر فعالیت‏های سازمان اثر می‏گذارند. محیط تخصصی شامل آن دسته از عناصر یا گروه‏هایی است که به طور مستقیم بر شرکت تأثیر می‏گذارند و خود نیز از آن تأثیر می‏پذیرند.

مدل‏های متعددی در خصوص چگونگی بررسی عوامل محیطی وجود دارد که معروف‏ترین و پرکاربردترین آن مدل ارائه شده توسط پورتر است. پورتر معتقد است اساس تدوین استراتژی، سازگاری بر رقابت است. در این نظریه وضعیت رقابت در یک صنعت متکی بر پنج نیروی اساسی می‏باشد که در نمودار یک ارائه شده است (!) قدرت جمعی این نیروها ظرفیت سودآوری نهایی یک تجارت را معین می‏کند.

 

نمودار یک- نیروهای مطرح در مدل پورتر

از طرف دیگر ریموند کیوی معتقد است که وظیفه مطالعات اکتشافی، گسترش دادن چشم‏اندازهای تحلیلی، و آشنا کردن محقق با افکار متخصصان دیگر است. به عبارت دیگر به منظور بهره‏برداری از ایده‏های نو باید آنها را به زبانی ترجمه کرد و به صورت‏هایی درآورد که راهنمای محقق، درخصوص جمع‏آوری و تحلیل داده‏های مشاهده شده باشد. این موضوعی است که ریموند کیوی در ساخت مدل تحقیقی‏ایش از آن استفاده کرده است (شکل شماره یک) (!)

شکل یک- مدل تحقیق کیوی

2- بررسی تأثیر نیروهای محیط تخصصی در صنعت لیزینگ

رشد اقتصادی سال 2005، صنعت لیزینگ را به عنوان یک محصول مالی (مكمل محصولات بانكی) معرفی كرده است. در واقع لیزینگ توانسته است به عنوان منبع مالی میان‏مدت كه توانایی حمایت از توسعه بخش‏های مختلف اقتصاد یك كشور را دارد، شناخته شود. با توجه به اهمیت صنعت لیزینگ، بحث شناسایی عوامل خارجی مؤثر بر آن یكی از بحث‏های مهم در این صنعت است[1].

این صنعت به دلیل ویژگی‏های خاص آن، از دیگر صنایع متمایز است. برخی از این ویژگی‏ها همانند ریسک، مزیت‏های مالیاتی و محدودیت‏های قانونی، و غیره می‏باشد[3]. به عنوان مثال مؤلفه‏های مؤثر بر بازار لیزینگ بسیار متفاوت از دیگر صنایع است به طوری‏که دامنه تقاضا، لزوماً اندازه بازار لیزینگ را نشان نمی‏دهد بلكه اندازه بازار لیزینگ از طریق میزان معوقات قابل وصول در صنعت لیزینگ، و ارزش كسب و كارهای جدید به دست می‏آید[2].

 بر همین اساس مدل‏هایی همچون دیوید نمی‏تواند به تنهایی پاسخگوی تحلیل محیط بیرونی صنعت لیزینگ باشد.

برای بررسی محیط بیرونی صنعت لیزینگ ابتدا باید عوامل بیرونی مشخص شده، سپس با تعیین ابعاد هر یک از عوامل، شاخص‏هایی متناسب با هر یک از ابعاد تعریف گردد، و در نهایت بر مبنای شاخص‏های تعریف شده، می‏توان به تحلیل هر یک از عوامل شناسایی شده پرداخت.

با توجه به مدل تحقیق، بررسی شدت تأثیر نیروهای رقابتی در صنعت لیزینگ، به عنوان یکی از عوامل محیط بیرونی شناسایی شده، و پنج حوزه مطرح شده در مدل پورتر به عنوان ابعاد این مفهوم تعیین گردید. جهت مشخص شدن شاخص‏ها برای ابعاد ذکر شده،  تعداد 36 سوال در 5 حوزه مدل پورتر طراحی شد که این سؤالات پس از نظرسنجی از اساتید دانشگاهی، و صاحبنظران صنعت لیزینگ مورد تصویب و تأیید قرار گرفت. در نهایت با مطالعه و بررسی محیط بیرون و با اخذ نظرات کارشناسی صاحب‏نظران صنعت لیزینگ، به سؤالات مطرح شده پاسخ داده شد (جدول شماره یک) در نهایت بر اساس ضرایب در نظرگرفته شده برای هر یک از سؤالات، امتیازات هر حوزه تعیین می‏گردد.

 

 

جدول یک- جمع‏بندی امتیازات هر حوزه

میانگین امتیازات

نام حوزه

3.40

قدرت چانه‏زنی تأمین‏کنندگان

3.17

تهدید تازه‏واردین

3.10

قدرت رقابت در سطح صنعت

2.89

قدرت چانه‏زنی خریداران

2.79

تهدید محصولات جانشین

 

همچنان که مشاهده می‏شود در صنعت لیزینگ (با توجه به تحقیق صورت گرفته) می‏توان این نکته را عنوان کرد که بیشترین قدرت و تأثیر در ایجاد رقابت در محیط تخصصی این صنعت به ترتیب مربوط به دو نیروی قدرت چانه‏زنی تأمین‏کنندگان و تهدید تازه‏واردین می‏باشد. نیروهای بعدی در رتبه سوم تا پنجم قرار می‏گیرند.

بنابراین دو عامل «قدرت مالی»، و «تازه‏واردین» به عنوان مهم‏ترین عامل محیط بیرونی باید مورد توجه قرار گیــرند که این موضوع بر بررسی عوامل اقتصادی و عوامل قانونی دو بعد از ابعاد کـــلان محیطی ([5] PEST ) تأکید دارد.

3- نتیجه‏ گیری

مقاله حاضر با كمك گرفتن از مدل پورتر و ریموند کیوی سعی داشته به چگونگی تحلیل عوامل بیرونی در صنعت لیزینگ بپردازد. به دلیل ویژگی مدل ریموند کیوی می‏توان میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل را سنجید و بر اساس آن به اولویت‏بندی آن‏ها پرداخت.

منابع و مآخذ

  1. Bahrain, Manama and Fratzscher, Oliver, ” Basel-II and Risk Management”, Meeting International Standards, IIF Workshop, 30. November 2005.
  2. Drwenski, Axel, Hinrichi, Hela, Office Leasing Maeket Condition Across Europe, 14 June 2005.

3- آممبال، سودیر، آموزش لیزینگ، ترجمه شركت لیزینگ صنعت و معدن، آبان 1386.

 

[1]-Opportunities

[2]-Threats

[3]-General / Macro environment

[4]-Task / Function /Micro environment

[5]-Political, Economic, Sociological, and Technological