صورت مالي براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394
     صورت های مالي شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) منظم به یادداشت های همراه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394 تقدیم می شود.
اجزاء تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

♦ جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه فایل pdf زیر را دانلود فرمایید.


فایل صورت مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1394