بسمه تعالیاطلاعيه

شماره پیگیری: 208667                                                                                                                                                                   

شركت: لیزینگ صنعت و معدن                                                                                                   

كد صنعت: 659102                                                                                                                          

نماد: ولصنم                                                                                                             

                                                                                                          
موضوع: تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالی منتهی به 1394/09/30                                                          

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :                        
                                                                  

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس  آگهی منتشره در تاریخ  1394/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394/02/19 در محل تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان خرمشهر روبروی پمپ بنزين پلاک 61 برگزار گرديد و  درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ب- دستور جلسه:                                                                                                                  

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساير موارد                       
                                                                                                                                                                                 
ج- حاضرين در جلسه عمومی:
                                                                                                                                              
        درصد   تعداد سهام       اسامي سهامداران       
          %   1.54     15401943   ساير     
          %   5.04     50394550   شرکت نوآوران مديريت سبا     
          %   11.12     111200000   شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن     
          %   11.81     118060285   شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام)       
          %   13.56     135556155   شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران     
          %   43.33     433253886   بانک صنعت و معدن     
          %   86.39     863866819   جمع :                 
         
                                         


♦ جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه، فایل pdf  زیر را دانلود فرمایید.

دانلود