گزارشات عملکرد هیئت مدیره

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 20 آذر ماه 1393


جهت مشاهده کامل گزارش، فایل زیر را دانلود نمائید.