94/12/05 :  اطلاعیه درخواست تکمیل مشخصات سهامداران لیزینگ صنعت و معدن( سهامی عام)
94/04/31  :   تمديد مهلت استفاده از حق تقدم سهام
94/04/16  :  اطلاعیه اخذ شناسه پرداخت جهت خریداران سهام حق تقدم
94/03/05  :  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
94/02/22  :  تصميمات عمومي مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1394/09/30
94/02/09  :  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1394/09/30
94/02/06  :  اطلاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه
93/11/28  :  زمان پرداخت سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
93/11/27  :  مجمع عمومي ساليانه براي سال مالي منتهي به 93/09/30

تکمیل اطلاعات سهامداران