بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: 211838مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام


بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/19 با توجه به افزايش سرمايه شركت از مبلغ  1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,000,000میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 ميليون ريال )، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1394/03/04 لغایت تاریخ 1394/05/01 و شماره حساب زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

بانک تجارت

شماره حساب:  190539547

شعبه آپادانا - نوبخت