شرایط کلی اعطای تسهیلات در حوزه مستغلات اداری به شرح ذیل می باشد :
• ملك مورد تقاضا مي¬بايست داراي سند و کاربری اداري باشد.
• حداکثر مبلغ تسهیلات تا 70% مبلغ ارزیابی شده می باشد
• میزان تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود
• حداکثر مدت بازپرداخت 60 ماهه
• نوع قرارداد : اجاره بشرط تملیک یا فروش اقساطی
• ضمانت کلی : ترهین ملک
• سایر اسناد و مدارک بر اساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ و بازاریابی خواهد بود.